Privacy policy

TVB Breukelen dient als grote sportvereniging zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze Privacy policy informeren we de leden van TVB over hoe de vereniging dat denkt te doen.

TVB beschikt over persoonsgegevens van haar leden met het specifieke doel een ordelijke administratie van de vereniging te kunnen voeren, en over de sportieve prestaties van de vereniging te kunnen communiceren. Het kan zijn dat persoonsgegevens voor dit doel met derde partijen worden gedeeld (zoals een ledenadministrateur). Met zulke derden zal TVB afspraken maken over de bescherming van uw persoonsgegevens. De vereniging zal in algemene zin bewaken dat uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan waarvoor zij verzameld zijn worden gebruikt.

Bestuur, commissies en vrijwilligers van TVB spannen zich in om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TVB spant zich in zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat TVB in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in dit document;

– De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– U om uitdrukkelijke toestemming vraagt als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;

– Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze rechten respecteert.

Als vereniging is TVB verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover u deze aan de vereniging ter beschikking heeft gesteld. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of over privacy in het algemeen, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over wat er gebeurd in de vereniging (nieuwsbrieven, mail);

– Het versturen van uitnodigingen;

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TVB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam (roepnaam);

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Geboortedatum;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres;

– Geslacht;

– Adres;

– Postcode;

– Plaats;

– Rekeningnummer (naam en plaats rekeninghouder);

– Lidmaatschapsnummer.

Uw persoonsgegevens worden door TVB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna worden persoonsgegevens 2 jaar en de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

Binnen de EU

TVB verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

TVB verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TVB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

TVB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke TVB van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. TVB kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken. Indien TVB uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen dan in alle redelijkheid met u tot een oplossing te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy TVB nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens: secretaris@tvbreukelen.nl